S.Janaki, GH, Mrs.Savitri, P.Leela and Ghantasala children.