Ghantasala's Bhagawad Gita
Part 2

View This Page In Telugu Fonts

026 sa@mnyaasa@h karmayOgaScha ni@hSrEyasakaraavubhau 
   tayOstu karmasa@mnyaasaatkarmayOgO viSishyatE         (05:02)

   karma sanyaasamulu renDunoo mOkshasOpaanamulu. andu karma parityaagamu
   kanna karmaanushThaanamE SrEshTamainadi.

027 brahmaNyaadhaaya karmaaNi sa~mga@m tyaktvaa karOti ya@h 
   lipyatE na sa paapEna padmapatramivaambhasaa          (05:10)

   evaDu phalaapEksha kaankshinpaka, brahmaarpaNamugaa karmalanaacharinchunO,
   ataDu taamaraakuna neeTibinduvulu anTani reetigaa paapamuna chikkubaDaDu.

028 j~naanEna tu tadaj~naanaM yEshaa@m naaSitamaatmana@h 
   tEshaamaadityavajj~naanaM prakaaSayati tatparam        (05:16)

   evani aj~naanamu j~naanamuchEta naSinpabaDunO, ataniki j~naanamu sooryuni
   vale prakaaSinchi, paramaartha tatvamunu choopunu.
 
029 vidyaavinayasaMpannE braahmaNE gavi hastini 
   Suni chaiva SvapaakE cha paNDitaa@h samadarSina@h       (05:18)

   vidyaa vinaya sampannuDagu braahmaNuniyandunoo, Sunakamoo, Sunakamaamsamu
   vanDukoni tinuvaaniyandunoo panDitulu samadRshTi kaligiyunduru.

030 SaknOteehaiva ya@h sODhuM praakSareeravimOkshaNaat    
   kaamakrOdhOdbhavaM vEgaM sa yukta@h sa sukhee nara@h      (05:23)

   dEhatyaagamunaku mundu yevaDu kaamakrOdhaadi arishDvargamula jayinchunO,
   aTTivaaDu yOgi anabaDunu.

031 yatEndriyamanObuddhirmunirmOkshaparaayaNa@h 
   vigatEchchhaabhayakrOdhO ya@h sadaa mukta Eva sa@h       (05:28)

   evaDu indriyamulanu jayinchi, dRshTini bhroomadhyamuna nilipi, praaNaapaana
   vaayuvulanu stambhimpajEsi, manassunoo, buddhinee svaadheenamonarchukoni
   mOkshaasaktuDai unDunO, aTTivaaDE muktuDanabaDunu.

032 bhOktaaraM yaj~natapasaa@m sarvalOkamahESvaram   
   suhRdaM sarvabhootaanaa@m j~naatvaa maa@m SaantimRchchhati   (05:29)

   sakala yaj~na tapa@h phalamulanu ponduvaaniganoo, sakala prapancha
   niyaamakuniganoo nannu grahinchina mahaneeyuDu mOkshamunu ponduchunnaaDu.

033 yaM sa@mnyaasamiti praahuryOgaM taM viddhi paaNDava 
   na hyasa@mnyastasa~mkalpO yOgee bhavati kaSchana        (06:02)

   arjunaa! sanyaasamani dEninadurO, daaninE karmayOgamaniyoo anduru. aTTi
   yeDa sankalpatyaaga monarpanivaaDu yOgi kaajaalaDu.

034 yuktaahaaravihaarasya yuktachEshTasya karmasu 
   yuktasvapnaavabOdhasya yOgO bhavati du@hkhahaa         (06:17)

   yuktaahaara vihaaraadulu, karmaacharaNamu galavaaniki aatmasamyamana yOgamu
   labhyamu.

035 yathaa deepO nivaatasthO nE~mgatE sOpamaa smRtaa 
   yOginO yatachittasya yu~njatO yOgamaatmana@h          (06:19)

   gaalilEnichOTa peTTina deepamu niSchalamugaa prakaaSinchulaagunanE, manO
   nigrahamukalgi, aatmayOga mabhyasinchinavaani chittamu niSchalamugaa nunDunu.

036 sarvabhootasthamaatmaanaM sarvabhootaani chaatmani 
   eekshatE yOgayuktaatmaa sarvatra samadarSana@h         (06:29)

   sakala bhootamulayandoo samadRshTi kaliginavaaDu, anni bhootamulu tana
   yandunoo, tananu anni bhootamulayandunoo choochuchunDunu.

037 asa@mSayaM mahaabaahO manO durnigraha@m chalam  
   abhyaasEna tu kauntEya vairaagyENa cha gRhyatE         (06:35)

   arjunaa! eTTivaanikainanoo manassunu niSchalamugaa nilpuTa dussaadhyamE.
   ayinanoo, daanini abhyaasa, vairaagyamulachEta nirOdhimpavachchunu.

038 yOginaamapi sarvEshaaM madgatEnaantaraatmanaa 
   SraddhaavaanbhajatE yO maa@m sa mE yuktatamO mata@h      (06:47)

   arjunaa! paripoorNa viSvaasamutO nannaaSrayinchi, vinayamutO evaru sEvinchi
   bhajinturO vaaru samasta yOgulalO uttamulu.
 
039 manushyaaNaa@m sahasrEshu kaSchidyatati siddhayE 
   yatataamapi siddhaanaa@m kaSchinmaa@m vEtti tattvata@h     (07:03)

   vElakoladi janulalO E okkaDO j~naanasiddhi kor'aku prayatninchunu. aTlu
   prayatninchina vaarilO okaanokaDu maatramE nannu yadaarthamugaa telusu
   konagaluguchunnaaDu.

040 bhoomiraapOnalO vaayu@h khaM manO buddhirEva cha 
   aha@mkaara iteeyaM mE bhinnaa prakRtirashTadhaa        (07:04)

   bhoomi, jalamu, agni, vaayuvu, aakaaSamu, manassu, buddhi, ahankaaramu
   ani naa maayaaSakti enimidi vidhamulaina bEdhamulatO oppi yunnadani
   grahimpumu.
 
041 matta@h parataraM naanyatki@mchidasti dhana@mjaya 
   mayi sarvamidaM prOtaM sootrE maNigaNaa iva          (07:07)

   arjunaa! naa kanna goppavaaDugaani, goppavastuvugaani marEdiyoo prapanchamuna
   lEdu. sootramuna maNulu gruchchabaDinaTlu yee jagamantayoo naayandu 
   nikshiptamai unnadi. 

042 puNyO gandha@h pRthivyaa@m cha tEjaSchaasmi vibhaavasau 
   jeevanaM sarvabhootEshu tapaSchaasmi tapasvishu        (07:09)

   bhoomiyandu sugandhamu, agniyandu tEjamu, yella bhootamulayandu aayuvu,
   tapasvulayandu tapassu nEnugaa nerugumu.

043 daivee hyEshaa guNamayee mama maayaa duratyayaa 
   maamEva yE prapadyantE maayaamEtaaM taranti tE         (07:14)

   paarthaa! triguNaatmakamu, daiva sambandhamu agu naa maaya atikraminpa
   raanidi. kaani, nannu SaraNujochchina vaariki ee maaya sulabhasaadhyamu.

044 chaturvidhaa bhajantE maa@m janaa@h sukRtinOrjuna 
   aartO jij~naasurarthaarthee j~naanee cha bharatarshabha    (07:16)

   aartulu, jij~naasuvulu, arthakaamulu, j~naanulu anu naalugu vidhamulaina
   puNyaatmulu nannaaSrayinchuchunnaaru.

045 bahoonaa@m janmanaamantE j~naanavaanmaaM prapadyatE 
   vaasudEva@h sarvamiti sa mahaatmaa sudurlabha@h        (07:19)

   j~naana sampannuDaina maanavuDu anEka janmamulettina pimmaTa, vij~naaniyai
   nannu SaraNamu nonduchunnaaDu. 

046 antakaalE cha maamEva smaranmuktvaa kalEvaram   
   ya@h prayaati sa madbhaavaM yaati naastyatra sa@mSaya@h    (08:05)

   evaDu antyakaalamuna nannu smarinchuchoo Sareeramunu vadaluchunnaaDO,
   vaaDu nannE chenduchunnaaDu.
   
047 abhyaasayOgayuktEna chEtasaa naanyagaaminaa 
   paramaM purushaM divya@m yaati paarthaanuchintayan       (08:08)

   kaviM puraaNamanuSaasitaaraM
       aNOraNeeya@msamanusmarEdya@h 
   sarvasya dhaataaramachintyaroopaM
       aadityavarNaM tamasa@h parastaat            (08:09)

   arjunaa! evaDu abhyaasayOgamutO, Ekaagra chittamuna divyaroopuDaina
   mahaapurushuni smarinchunO, aTTivaaDu aa paramapurushunE chenduchunnaaDu.
   aa mahaapurushuDE sarvaj~nuDu; puraaNa purushuDu; prapanchamunaku 
   SikshakuDu; aNuvu kannaa aNuvu; anoohyamaina roopamu kalavaaDu; soorya
   kaanti tEjOmayuDu; aj~naanaandhakaaramunakanna itaruDu.

048 avyaktOkshara ityuktastamaahu@h paramaa@m gatim     
   yaM praapya na nivartantE taddhaama paramaM mama        (08:21)

   indriya gOcharamu kaani parabrahmapadamu SaaSvatamainadi. punarjanma
   rahitamaina aa uttamapadamE paramapadamu.

049 SuklakRshNE gatee hyEtE jagata@h SaaSvatE matE 
   Ekayaa yaatyanaavRttimanyayaavartatE puna@h          (08:26)

   jagattunandu Sukla kRshNamu laneDi renDu maargamulu nityamulugaa unnavi.
   andu modaTi maargamu valana janmaraahityamu, renDava daanivalana punarjanmamu
   kalugu chunnavi.

050 vEdEshu yaj~nEshu tapa@hsu chaiva
       daanEshu yatpuNyaphalaM pradishTam  
   atyEti tatsarvamidaM viditvaa
       yOgee paraM sthaanamupaiti chaadyam          (08:28)

   yOgiyainavaaDu vEdaadhyayanamu valana, yaj~natapOdaanaadula valana kalugu
   puNyaphalamunu aaSimpaka, uttama padamaina brahmapadamunu pondagalaDu.

051 sarvabhootaani kauntEya prakRti@m yaanti maamikaam  
   kalpakshayE punastaani kalpaadau visRjaamyaham         (09:07)

   paarthaa! praLayakaalamuna sakala praaNulunu naa yandu leenamaguchunnavi.
   marala kalpaadi yandu sakala praaNulanoo nEnE sRshTinchu chunnaanu.

052 ananyaaSchintayantO maa@m yE janaa@h paryupaasatE 
   tEshaa@m nityaabhiyuktaanaa@m yOgakshEmaM vahaamyaham     (09:22)

   E maanavuDu sarvakaala sarvaavasthalayandu nannE dhyaaninchu chunDunO
   aTTivaani yOgakshEmamulu nEnE vahinchu chunnaanu.

053 patraM pushpaM phalaM tOyaM yO mE bhaktyaa prayachchhati 
   tadahaM bhaktyupahRtamaSnaami prayataatmana@h         (09:26)

   evaDu bhaktitO naaku patramainanu, pushpamainanu, phalamainanu, udaka
   mainanu phalaapEksha rahitamugaa samarpinchuchunnaaDO, aTTivaanini nEnu
   preetitO sveekarinchuchunnaanu.

054 manmanaa bhava madbhaktO madyaajee maa@m namaskuru 
   maamEvaishyasi yuktvaivamaatmaanaM matparaayaNa@h       (09:34)

   paarthaa! naa yandu manassu lagnamu chEsi yella kaalamulayandu bhakti
   SraddhalatO sthirachittuDavai poojinchitivEni nannE pondagalavu.


idi upanishattula saaraanSamaina yOgaSaastramuna SreekRshNuDu arjununakupa
dESinchina karmasanyaasa, aatmasaMyama, vij~naana, akshara parabrahma, raaja
vidyaa raajaguhya yOgamulu samaaptamu.