Ghantasala's Bhagawad Gita
Part 3

View This Page In Telugu Fonts

055 maharshaya@h sapta poorvE chatvaarO manavastathaa 
   madbhaavaa maanasaa jaataa yEshaa@m lOka imaa@h prajaa@h    (10:06)

   kaSyapaadi maharshi saptakamu, sanaka sanandanaadulu, svayaMbhoovaadi
   manuvulu naa valananE janminchiri. pimmaTa vaari valana ella lOkamulandali
   samasta bhootamulunu janminchenu.

056 machchittaa madgatapraaNaa bOdhayanta@h parasparam   
   kathayantaScha maa@m nitya@m tushyanti cha ramanti cha     (10:09)

   panDitulu naayandu chittamugalavaarai naa yandE tama praaNamulunchi naa
   mahimaanubhaava meringi okarikokaru upadESamulu gaavinchukonchu brahmaa
   nandamunu anubhavinchuchunnaaru.

057 ahamaatmaa guDaakESa sarvabhootaaSayasthita@h 
   ahamaadiScha madhya@m cha bhootaanaamanta Eva cha       (10:20)

   samasta bhootamula manassulandunna paramaatma svaroopuDanu nEnE. vaani
   utpatti, peMpu, naaSamulaku nEnE kaarakuDanu.

058 vEdaanaa@m saamavEdOsmi dEvaanaamasmi vaasava@h 
   indriyaaNaaM manaSchaasmi bhootaanaamasmi chEtanaa       (10:22)

   vEdamulalO saamavEdamu, dEvatalalO dEvEndruDu, indriyamulalO manassu, 
   praaNulandari buddhi nEnE.

059 prahlaadaSchaasmi daityaanaa@m kaala@h kalayataamaham  
   mRgaaNaa@m cha mRgEndrOhaM vainatEyaScha pakshiNaam      (10:30)

   raakshasulalO prahlaaduDu, gaNikulalO kaalamu, mRgamulalO siMhamu, 
   pakshulalO garutmantuDu nEnE.

060 yadyadvibhootimatsattvaM SreemadoorjitamEva vaa 
   tattadEvaavagachchha tvaM mama tEjO@mSasaMbhavam        (10:41)

   lOkamunandu aiSvarya yuktamai, paraakrama yuktamai, kaanti yuktamaina
   samasta vastuvulu naa tEjO bhaagamu valananE saMpraaptamagunu.

061 paSya mE paartha roopaaNi SataSOtha sahasraSa@h 
   naanaavidhaani divyaani naanaavarNaakRteeni cha        (11:05)

   paarthaa! divyamulai, naanaa vidhamulai, anEka varNamulai anEka viSEshamulagu
   naa sasvaroopamunu kannulaaraa darSiMpumu.

062 paSyaami dEvaa@mstava dEva dEhE
       sarvaa@mstathaa bhootaviSEshasa~mghaan  
   brahmaaNameeSaM kamalaasanasthaM
       Rshee@mScha sarvaanuragaa@mScha divyaan        (11:15)

   anEkabaahoodaravaktranEtra@m
       paSyaami tvaa@m sarvatOnantaroopam   
   naantaM na madhyaM na punastavaadi@m
       paSyaami viSvESvara viSvaroopa             (11:16)

   da@mshTraakaraalaani cha tE mukhaani
       dRshTvaiva kaalaanalasannibhaani 
   diSO na jaanE na labhE cha Sarma
       praseeda dEvESa jagannivaasa              (11:25)

   dEvaa! ella dEvataloo, ella praaNuloo, brahmaaduloo, RsheeSvaruloo,
   vaasukee modalagugaa gala sarpamuloo neeyandu naaku gOcharamaguchunnavi.

   eeSvaraa! nee viSvaroopamu anEka baahuvulatO, udaramulatO, mukhamulatO
   oppiyunnadi. aTlaiyoo nee aakaaramuna aadyanta madhyamulanu gurtinpa jaala
   kunnaanu. kOralachE bhayankaramai praLayaagni samaanamulaina nee mukhamulanu
   choochuTavalana naaku dikkulu teliyakunnavi. kaana prabhO! naayandu daya
   yunchi naaku prasannuDavu gammu. kRshNaa! prasannuDavu gammu.

   arjunaa!

063 kaalOsmi lOkakshayakRtpravRddhO
       lOkaansamaahartumiha pravRtta@h 
   RtEpi tvaa@m na bhavishyanti sarvE
       yEvasthitaa@h pratyaneekEshu yOdhaa@h         (11:32)

   arjunaa! ee prapanchamunella naSiMpajEyu balishThamaina kaala svaroopuDanu
   nEnE. ee yuddhamunaku siddhapaDina vaarini neevu chanpakunnanoo - bratuka
   galavaarindevvarunoo lEru.

064 drONa@m cha bheeshma@m cha jayadratha@m cha
       karNa@m tathaanyaanapi yOdhaveeraan  
   mayaa hataa@mstva@m jahi maavyathishThaa
       yudhyasva jEtaasi raNE sapatnaan            (11:34)

   ippaTikE drONa, bheeshma, jayadradha karNaadhi yOdha veerulu naachE 
   saMharinpabaDiri. ika migilina SatR veerulanu neevu saMharinpumu.
 
065 kireeTinaM gadina@m chakrahastaM
       ichchhaami tvaa@m drashTumahaM tathaiva 
   tEnaiva roopENa chaturbhujEna
       sahasrabaahO bhava viSvamoortE             (11:46)

   anEka bhujamulugala nee viSvaroopamunu upasaMharinchi kireeTamu, gada,
   chakramu dharinchina nee sahaja sundaramaina svaroopamunu darSinpagOru
   chunnaanu kRshNaa!

066 sudurdarSamidaM roopaM dRshTvaanasi yanmama 
   dEvaa apyasya roopasya nitya@m darSanakaa~mkshiNa@h      (11:52)

   arjunaa! neevu darSinchina ee naa svaroopamunu evvarunoo chooDajaalaru.
   ee viSvaroopamunu darSinpa dEvatalandarunoo sadaa kOruchunduru.
 
067 mayyaavESya manO yE maaM nityayuktaa upaasatE 
   Sraddhayaa parayOpEtaa@h tE mE yuktatamaa mataa@h       (12:02)

   evaru naayandE manassu lagnamu chEsi, SrddhaabhaktulatO nannu dhyaaninchu
   chunnaarO, aTTivaaru atyantamoo naaku preetipaatrulu. vaarE uttama purushulu.

068 SrEyO hi j~naanamabhyaasaajj~naanaad-dhyaanaM viSishyatE 
   dhyaanaatkarmaphalatyaagastyaagaachchhaa@mtiranantaram     (12:12)

   abhyaasayOgamukanna j~naanamu, j~naanamu kanna dhyaanamu, daanikanna karma
   phalatyaagamoo SrEshThamu. aTTi tyaagamuvalla sansaara bandhanamu tolagi
   mOkshapraapti sanbhavinchuchunnadi.

069 anapEksha@h Suchirdaksha udaaseenO gatavyatha@h 
   sarvaarambhaparityaagee yO madbhakta@h sa mE priya@h      (12:16)

   evaDu kOrikalu lEnivaaDai, pavitruDai, pakshapaata rahituDai bhayamunu veeDi
   karmaphla tyaagiyai naaku bhaktuDagunO aTTivaaDu naaku mikkili preetipaatruDu.

070 sama@h Satrau cha mitrE cha tathaa maanaapamaanayO@h 
   SeetOshNasukhadu@hkhEshu sama@h sa~mgavivarjita@h       (12:18)

   tulyanindaastutirmaunee sa@mtushTO yEna kEnachit  
   anikEta@h sthiramatirbhaktimaanmE priyO nara@h         (12:19)

   Satrumitrulayandunu, maanaava maanamulayandunu, SeetOshNa sukha
   du@hkhaadulayandunu samabuddhi kaligi, sangarahituDai, nitya santushTuDai,
   chalinchani manassu kalavaaDai, naayandu bhakti prapattulu choopu maanavuDu
   naaku preetipaatruDu.

071 idaM SareeraM kauntEya kshEtramityabhidheeyatE 
   EtadyO vEtti taM praahu@h kshEtraj~na iti tadvida@h      (13:02)

   arjunaa! dEhamu kshEtramaniyoo, dEhamuneriginavaaDu kshEtraj~nuDaniyoo peddalu
   cheppuduru. 

072 adhyaatmaj~naananityatva@m tattvaj~naanaarthadarSanam  
   Etajj~naanamiti prOktamaj~naanaM yadatOnyathaa         (13:12)

   aatma j~naanamunandu manassu lagnamu chEyuTa, maukshapraapti yandu dRshTi
   kaligiyunDuTa j~naana maargamulanaiyoo, vaaniki itaramulainavi aj~naanamulaniyoo
   cheppabaDunu.

073 kaaryakaaraNakartRtvE hEtu@h prakRtiruchyatE 
   purusha@h sukhadu@hkhaanaaM bhOktRtvE hEturuchyatE       (13:21)

   prakRtini "maaya" yani yanduru. adi Sareera sukhadu@hkhaadulanu teliyajEyunu.
   kshEtraj~nuDu aa sukha du@hkhamulanu anubhavinchuchunDunu.
 
074 samaM sarvEshu bhootEshu tishThantaM paramESvaram
   vinaSyatsvavinaSyanta@m ya@h paSyati sa paSyati        (13:28)

   Sareeramu naSinchinanoo taanu saSiMpaka yevaDu samasta bhootamulandunna
   paramESvaruni choochunO vaaDE yeriginavaaDu.

075 anaaditvaannirguNatvaatparamaatmaayamavyaya@h 
   SareerasthOpi kauntEya na karOti na lipyatE          (13:32)

   arjunaa! guNa naaSana rahituDainavaaDu paramaatma. aTTi paramaatma dEhaanta
   rgatuDayyunoo karmala naacharinchuvaaDu kaaDu.

076 yathaa prakaaSayatyEka@h kRtsna@m lOkamimaM ravi@h 
   kshEtra@m kshEtree tathaa kRtsnaM prakaaSayati bhaarata    (13:34)

   paarthaa! sooryuDokkaDE yella jagattulanoo E vidhamugaa prakaaSiMpajEyuchunnaaDO
   aa vidhamuganE kshEtraj~nuDu yella dEhamulanoo prakaaSiMpajEyuchunnaaDu.


idi upanishattula saaraanSamaina geetaaSaastramandu SreekRshNuDu arjununakupa
dESinchina vibhooti yOgamu, viSvaroopa sandarSana yOgamu, bhakti yOgamu, 
kshEtra kshEtraj~na vibhaaga yOgamulu samaaptamu.