Ghantasala's Bhagawad Gita
Part 4 (Last)

View This Page In Telugu Fonts

077 paraM bhooya@h pravakshyaami j~naanaanaa@m j~naanamuttamam  
   yajj~naatvaa munaya@h sarvE paraaM siddhimitO gataa@h     (14:01)

   j~naanaarjanamuna mahaneeyulaina RsheeSvarulu mOkshmunu pondiri. aTTi
   mahattaramaina j~naanamunu neeku upadESinchuchunnaanu. 

078 sarvayOnishu kauntEya moortaya@h saMbhavanti yaa@h 
   taasaaM brahma mahadyOnirahaM beejaprada@h pitaa        (14:04)

   arjunaa! prapanchamuna janminchu ella charaachara samoohamulaku prakRti
   talli vanTidi. nEnu tanDri vanTivaaDanu.

079 tatra sattvaM nirmalatvaatprakaaSakamanaamayam  
   sukhasa~mgEna badhnaati j~naanasa~mgEna chaanagha       (14:06)

   arjunaa! triguNamulalO sattvaguNamu nirmalamaguTanjEsi sukha j~naanaabhi
   laashalachEta aatmanu dEhamunandu bandhinchuchunnadi.

080 rajO raagaatmakaM viddhi tRshNaasa~mgasamudbhavam  
   tannibadhnaati kauntEya karmasa~mgEna dEhinam         (14:07)

   O kauntEyaa! rajOguNamu kOrikalayandu abhimaanamoo, anuraagamoo puTTinchi
   aatmanu bandhinchuchunnadi.

081 tamastvaj~naanajaM viddhi mOhanaM sarvadEhinaam  
   pramaadaalasyanidraabhistannibadhnaati bhaarata        (14:08)

   arjunaa! aj~naanamuvalana puTTunadi tamOguNamu. adi sarva praaNulanoo
   mOhiMpajEyunadi. aa guNamu manujuni aalasyamutOnoo, ajaagrattatOnoo, nidra
   tOnoo baddhuni chEyunu.
 
082 maanaapamaanayOstulyastulyO mitraaripakshayO@h 
   sarvaarambhaparityaagee guNaateeta@h sa uchyatE        (14:25)

   maanaava maanamulayandu, Satrumitrulayandu samamaina manassu galavaanini
   triguNaateetuDanduru.

083 oordhvamoolamadha@hSaakhamaSvatthaM praahuravyayam  
   chhandaa@msi yasya parNaani yasta@m vEda sa vEdavit      (15:01)

   brahmamE moolamugaa, nikRshNamaina ahankaaramu kommalugaagala aSvattha
   vRkshamu anaadi ayinadi. aTTi sansaara vRkshmunaku vEdamulu aakuluvanTivi.
   aTTi daani neringinavaaDE vEdaartha saara meringinavaaDu.

084 na tadbhaasayatE sooryO na SaSaa~mkO na paavaka@h 
   yadgatvaa na nivarta@mtE taddhaama paramaM mama        (15:06)

   punaraavRtti rahitamaina mOkshapathamu, soorya chandraagnula prakaaSamuna
   kateetamai, naa uttama pathamai yunnadi.

085 aha@m vaiSvaanarO bhootvaa praaNinaa@m dEhamaaSrita@h 
   praaNaapaanasamaayukta@h pachaamyanna@m chaturvidham      (15:14)

   dEhulandu jaTharaagni svaroopuDanai vaaru bhujinchu bhakshya, bhOjya,
   chOshya, lEhya padaarthamula jeerNamu chEyuchunnaanu.

086 tEja@h kshamaa dhRti@h SauchamadrOhO naatimaanitaa 
   bhavanti saMpadaM daiveemabhijaatasya bhaarata         (16:03)

   dambhO darpObhimaanaScha krOdha@h paarushyamEva cha 
   aj~naana@m chaabhijaatasya paartha saMpadamaasureem      (16:04)

   paarthaa! saahasamu, Orpu, dhairyamu, Suddhi, itarula vanchinpakunDuTa,
   kaavaramu lEkayunDuTa, modalagu guNamulu daivaanSa saMbhootulakunDunu.
   aTlE, daMbamu, garvamu, abhimaanamu, krOdhamu, kaThinapu maaTalaaDuTa,
   avivEkamu modalagu guNamulu raakshasaanSa saMbhootulakunDunu.

087 trividhaM narakasyEdaM dvaaraM naaSanamaatmana@h 
   kaama@h krOdhastathaa lObhastasmaadEtattrayaM tyajEt      (16:21)

   kaama, krOdha, lObhamulu aatmanu naaSanamu chEyunu. avi naraka praaptiki
   hEtuvulu kaavuna vaanini vadili vEya valayunu.
 
088 ya@h SaastravidhimutsRjya vartatE kaamakaarata@h 
   na sa siddhimavaapnOti na sukhaM na paraaM gatim        (16:23)

   Saastra vishayamula nanusarinpaka ichchhaa maargamuna pravartinchuvaaDu
   sukha siddhulanu pondajaalaDu. paramapadamu nandajaalaDu.

089 trividhaa bhavati Sraddhaa dEhinaa@m saa svabhaavajaa 
   saattvikee raajasee chaiva taamasee chEti taa@m SRNu      (17:02)

   jeevulaku gala Sraddha poorva janma vaasanaa balamu valana labhyamu. adi
   raajasamu, saattvikamu, taamasamulani mooDu vidhamulagaa unnadi.

090 yajantE saattvikaa dEvaanyaksharakshaa@msi raajasaa@h 
   prEtaanbhootagaNaa@mSchaanyE yajantE taamasaa janaa@h     (17:04)

   sattvaguNulu dEvatalanu, rajOguNulu yaksha raakshasulanu, tamOguNulu
   bhoota prEta gaNaMbulanu Sraddhaa bhaktulatO poojinchuduru.

091 anudvEgakaraM vaakya@m satyaM priyahita@m cha yat   
   svaadhyaayaabhyasana@m chaiva vaa~mmayaM tapa uchyatE     (17:15)

   itarula manassula noppiMpanidiyoo, priyamoo, hitamulatO kooDina satya
   bhaashaNamoo, vEdaadhyana monarchuTa vaachaka tapassani cheppabaDunu.

092 kaamyaanaa@m karmaNaa@m nyaasaM sa@mnyaasaM kavayO vidu@h 
   sarvakarmaphalatyaagaM praahustyaagaM vichakshaNaa@h      (18:02)

   jyOtishThOmaadi karmala naacharinpakunDuTa sanyaasamaniyoo, karmaphalamu
   yeeSvaraarpaNa monarchuTa tyaagamaniyoo peddalu cheppuduru.

093 anishTamishTaM miSra@m cha trividhaM karmaNa@h phalam  
   bhavatyatyaaginaaM prEtya na tu sa@mnyaasinaa@m kvachit    (18:12)

   karmaphalamulu priyamuloo, apriyamuloo, priyaatipriyamuloo ani mooDu
   vidhamulu. karmaphalamunalu kOrinavaaru janmaantaramandu aa phalamulanu
   ponduchunnaaru. kOranivaaru aa phalamulanu janmaantaramuna pondajaala
   kunnaaru.

094 pravRtti@m cha nivRtti@m cha kaaryaakaaryE bhayaabhayE 
   bandhaM mOksha@m cha yaa vEtti buddhi@h saa paartha saattvikee (18:30)

   arjunaa! karma mOksha maargamula, kartavya bhayaabhayamula, bandha 
   mOkshamula E j~naanameruguchunnadO adi sattvaguNa samudbhavamani erugumu.

095 eeSvara@h sarvabhootaanaa@m hRddESErjuna tishThati 
   bhraamayansarvabhootaani yantraarooDhaani maayayaa       (18:61)

   eeSvaruDu yella bhootamulaku niyaamakuDai, praaNula hRdayamandunnavaaDai,
   jantragaaDu bommalanaaDinchu reetigaa praaNula bhraminpajEyuchunnaaDu.

096 sarvadharmaanparityajya maamEkaM SaraNaM vraja 
   ahaM tvaaM sarvapaapEbhyO mOkshyayishyaami maa Sucha@h     (18:66)

   samasta karmalanu naakarpinchi, nannE SaraNu bondina, ella paapamulanunDi
   ninnu vimuktuni gaavintunu. neevu chintiMpakumu.

097 ya idaM paramaM guhyaM madbhaktEshvabhidhaasyati 
   bhaktiM mayi paraaM kRtvaa maamEvaishyatyasa@mSaya@h      (18:68)

   evaDu paramOtkRshTamaina, parama rahasyamaina yee geetaaSaastramunu naa
   bhaktula kupadESamu chEyuchunnaaDO, vaaDu mOkshamuna karhuDu.

098 kachchidEtachchhrutaM paartha tvayaikaagrENa chEtasaa 
   kachchidaj~naanasaMmOha@h pranashTastE dhana@mjaya       (18:72)

   dhananjayaa! parama gOpyamaina yee geetaa Saastramunu chakkagaa vinTivaa?
   nee yaj~naana janitamaina avivEkamu naSinchinadaa?

   kRshNaa!

099 nashTO mOha@h smRtirlabdhaa tvatprasaadaanmayaachyuta 
   sthitOsmi gatasa@mdEha@h karishyE vachanaM tava        (18:73)

   achyutaa! naa avivEkamu nee daya valana tolagenu. naaku suj~naanamu
   labhinchinadi. naaku sandEhamulanniyoo tolaginavi. nee aaj~nanu 
   Sirasaavahinchedanu.

100 yatra yOgESvara@h kRshNO yatra paarthO dhanurdhara@h 
   tatra SreervijayO bhootirdhruvaa neetirmatirmama        (18:78)

   yOgeeSvaruDagu SreekRshNuDu, dhanurdhaariyagu arjunuDu yechaTanundurO
   achaTa saMpada, vijayamu, aiSvaryamu, sthiramagu neetiyunDunu.


   geetaaSaastramidaM puNyaM ya@h paThEt trayatatkumaan
   vishNopada mavaapnOti bhaya SOkaadi varjita@h

   geetaaSaastramunu evaru paThinturO vaaru bhaya SOkaadi varjitulai
   vishNu saayujyamunu ponduduru. 


idi upanishattula saaraanSamaina geetaaSaastramandu SreekRshNuDu arjununakupa
dESinchina guNatraya vibhaaga, purushOttama praapti, dEvaasura sampadvibhaaga,
Sraddhaatraya vibhaaga, mOkshasanyaasa yOgamulu sarvamoo samaaptamu.
    	
			OM sarvEjanaa sukhinO bhavantu
			samasta sanmagaLaani bhavantu
			asatOmaa sadgamaya
			tamasOmaa jyOtirgamaya
			mRtyOrmaa amRtangamaya
			OM Santi SSaanti SSaanti@h